Mediasivistystä kansalle

Lukuaika: < 1 minuutti

Mediasivistystä kansalle

PääkirjoitusPääkirjoitus

Voima on vuodesta 1999 ilmestynyt kulttuurilehti. Puoluepoliittisesti sitoutumaton lehti nostaa esiin yhteiskunnallisia aiheita niin maailmalta kuin kotimaasta. Pääkirjoitukset ottavat kantaa ja johdattavat lukijat numeron pariin.

Kansalaisten medialukutaito on tärkeää valtiollisen turvallisuu­den näkökulmasta. Medialukutaidon edistäminen on nostettu nyt ensim­mäistä kertaa hallitusohjelmaan. Kyseisessä kirjauksessa se linkittyy hybridivaikuttamisen käsitteeseen, huoleen lisääntyneistä valeuutisista ja disinformaation levittämisestä. Nii­den vastavoimaksi ehdotetaan media­lukutaidon edistämistä muun muassa opettajankoulutuksessa, kouluissa ja nuorisotyössä. Opetus­ ja kulttuuri­ministeriön äskettäin julkaisemissa kansallisissa medikasvatuslinjauksis­sa korostuu puolestaan kaikenikäisten kansalaisten medialukutaidon vahvis­taminen.

Hybridivaikuttamisen liittämi­nen mediakasvatukseen voi tuntua suureelliselta, mutta kaiken kattava riippuvuutemme tietotekniikasta ja sosiaalisesta mediasta tarjoaa ra­kenteelliset mahdollisuudet vaiku­tusyrityksille. Tukholman yliopiston kansainvälisenoikeuden apulais­professori Jarna Petmanin mukaan hybridioperaatioiden keinoja ovat propaganda ja ääriliikkeiden tukemi­nen, arkaluontoisten tietojen haalimi­nen, kyberhyökkäykset ja hakkerointi. Hyvä medialukutaito on vastalääket­tä vaikutusyrityksiin. Eri ikäluokkien kyvykkyys tietoturvallisuuteen liitty­vissä tekijöissä on tärkeää, koska esi­merkiksi palvelunestohyökkäyksiin tarvitaan pataljoona huonosti suojat­tuja tietokoneita ja/tai älylaitteita.

Medialukutaidon tärkeys ym­märretään myös Euroopan unio­nin tasolla. Reilun vuoden takai­sella direktiivillä jäsenvaltioita velvoitetaan edistämään medialuku­taitoa eri toimenpiteillä, joiden tavoit­teena on disinformaation torjuminen. Myös Euroopan komissio kannustaa jäsenmaitaan sisällyttämään medialu­kutaidon koulutuspolitiikkaan sekä tu­kemaan ja kouluttamaan opettajia sen opetukseen.

Yhteenvetona: Koko kansan media­ sivistäminen on myös raudanlujaa turvallisuuspolitiikkaa.

MAINOS. Juttu jatkuu mainoksen jälkeen.

”Koko kansan mediasivistäminen on raudanlujaa turvallisuuspolitiikkaa.”

Medialukutaidon ja digitaitojen edistämi­nen ovat mediakasvatuksen ammattilaisten ydinaluetta. Mi­käli valtio todella haluaa edistää pitkäjänteisesti näitä kansalaistaitoja, tehokkaimmin se tapahtuu tekemällä mediakasvatuksesta oma oppiaineen­sa. Vuosituhannen vaihteessa oppiai­neeksi tullut terveyskasvatus on esi­merkki siitä, kuinka kansalaistaidon juurruttamiseksi tarvitaan konkretiaa. Sitä ovat kouluaineelle tehdyt oppikir­jat, alan ammattitaitoiset, sitoutuneet ja pitkälle koulutetut opettajat sekä aiheeseen vara­tut tunnit ja tilat. Tällä hetkellä lä­päisyperiaatteilla eri oppiaineissa toteutet­ tu mediakasvatus jää usein hyväksi aiko­mukseksi. Oppiminen on täysin kiinni opettajan kyvyistä ja kiinnostu­neisuudesta. Mediasivistys on myös keskeinen osa nykyaikaista yhteis­kuntarauhaa ja kansalaisten välistä ymmärrystä. Sen edistäminen vaatii resursseja.

Vuoden 2020 ensimmäinen Voima on mediakasvatuksen teemanumero. Teema on esillä lehteen valituissa ju­tuissa ja lisäksi mukana on liite, joka on tarkoitettu työkaluksi opettajille ja mediakasvattajille. Lehteä jaetaan opetusmateriaaliksi kouluihin kautta maan.