Lopun alku

Lukuaika: 2 minuuttia

Lopun alku

Virkamiesten kaikessa hiljaisuudessa valmistelema hanke uhkaa kaventaa ympäristön luonnonvaroiksi.

Valtion aluehallintoa uudistavan ALKU-hankkeen puitteissa ympäristökeskukset on määrä liittää osaksi uusia elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskuksia Elluja ja ympäristölupavirastot osaksi aluehallintovirastoja Alluja. Uudistusten olisi tarkoitus tulla voimaan jo 1. tammikuuta 2010.

Ympäristöhallinnon ravistelu huolestuttaa suomalaista ympäristöjärjestökenttää, onhan jo uusien Ellu-keskusten nimessäkin ympäristö korvattu luonnonvaroilla. Sen uskotaan siirtävän hallinnon painopistettä ympäristön suojelusta sen tehokäyttöön. ALKU-hankkeen pääsihteerin Tapio Välinoron mukaan kyseessä on ”pelkkä työnimi”, joka juontaa juurensa luonnonvarojen suojeluun ja kestävään käyttöön.

”Monet näkevät, että luonnonvaroja tulee käyttää ylisummaan kestävällä tavalla, mikä voi olla yhtä hyvin suojelua kuin kestävää taloudellista käyttöä”, Välinoro selittää.

Suomen luonnonsuojeluliiton luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen ei sulata Välinoron selitystä: ”Tässä yritetään murtaa ajatusta siitä, että taloudellinen toiminta perustuisi ekologialle ja luonnon toimintakyvylle.”

Nykyinen ympäristöhallinnon malli kokoaa alueellisiin ympäristökeskuksiin suuren määrän tärkeitä ympäristöön liittyviä asioita: maankäyttöä, ympäristönsuojelua ja luonnonsuojelua. Tulevien Ellujen varsinainen strateginen ohjaus järjestettäisiin uuden ”superministeriön”, työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), kautta. Välinoron mukana tämä ei aiheuta ongelmia: ”Pitää tarkasti erottaa se, mikä on koordinoivan ministeriön asema suhteessa substanssiministeriöihin. Ne edelleen ohjaavat suoraan asioita, jotka tässä voisivat kulkea nimellä ympäristö tai luonnonvarat.”

Kurosen mukaan TEM ei halua ohjauksellaan edistää ainakaan parempaa ympäristön laatua. Ympäristöministeriölle ei uudistuksessa jäisi kovinkaan suurta merkitystä.

”Miten käy ympäristöhallinnon asiantuntemuksen? Kuka jatkossa huolehtii lupien vaatimasta valvonnasta?” Kuronen kysyy. ”Perustuslakihan takaa kansalaisille oikeuden valvoa omaa ympäristöään ja osallistua sitä koskevaan päätöksentekoon. Nyt tilannetta yritetään muuttaa niin, ettei meillä enää olisikaan valitusoikeutta esimerkiksi naapuriin rakennettavasta bensa-asemasta.”

Yksi ALKU-hankkeen päätavoitteista on vahvistaa maakuntien merkitystä valtion alueellisessa kehittämistyössä. Välinoro on kirjoittanut hankkeen verkkosivuille kolumnin, jonka mukaan on ”tärkeätä vahvistaa [–] liittojen asemaa kokoavana, yhteen sovittavana ja vetovastuussa olevana viranomaisena”. Kurosen mukaan juuri tässä piilee yksi uudistuksen pahimmista sudenkuopista.

”Maakuntien liitot valitaan kunnissa, ja niiden lautakunnissa vaalitaan liike-elämän etua aina myös silloin, kun toinen vaihtoehto olisi ympäristön etu.”

Miksi ALKU-hankkeeseen sitten on ryhdytty? Kurosen mielestä kyse on päähallituspuolue keskustan ajamasta uusliberalistisen talouspolitiikan linjauksesta, jonka mukaan valtion toimeliaisuuden tulee kaikilla yhteiskunnan tasoilla kaventua ja pelkistyä.

Välinoro puolestaan näkee, että uudistuksessa ”kootaan voimia yhteen”. Hänestä kyseessä on siis ennen kaikkea hallinnollinen uudistus. Hän myös kiistää järjestöjen esittämän kritiikin, että uudistusta olisi valmisteltu salassa.

”Ei tämän avoimempaa olekaan, tässähän viedään työryhmien väliraportit verkkoon kaikkien nähtäväksi”, Välinoro puolustautuu.

Kuronen kuvaa prosessia huippusalaiseksi virkamiestyöksi, josta ei ole saanut antaa tietoa ulospäin ja jossa lojaalisuus hallitusohjelmassa linjattuja tavoitteita kohtaan on johtanut surkuhupaisiin tilanteisiin.

”Yksityistä keskustelua ei voi valmistelijoiden kanssa käydä virka-ajan tai -aseman puitteissa, vaan on käytettävä esimerkiksi yksityistä sähköpostia. Jos kysyy jotain kriittistä, on se sama kuin asettaisi hallitusohjelman kyseenalaiseksi. Tätä ajetaan läpi sellaista vauhtia, että paukkuu.”

”Jos ja kun saamme hidastettua hankkeen vauhtia, tästä syntyy helposti iso eduskuntavaaliteema.”

Artikkelin pitkä versio julkaistu Voiman verkkolehdessä fifi.voima.fi.

ALKU-hankkeen verkkosivut www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/022_alku/index.jsp.

Jussi Förbom

  • 9.9.2009