Jonotus on maksutonta

Lukuaika: 2 minuuttia

Jonotus on maksutonta

Oikeusasiamies vaatii, että toimeentulotukihakemukset on käsiteltävä viikossa.

TOIMEENTULOTUKIJONOJEN tilastoiminen on tärkeää”, painottaa Helsingin kaupungin eteläisen sosiaaliaseman työntekijä Marjatta Vesterinen. “Kyseessä on viimesijainen toimeentuloturvan muoto, ja siinä jos missä aika on ratkaiseva tekijä ihmisen selviytymisen turvaamisessa.”

Tietäessään jonojen pituuden sosiaalityöntekijä pystyy ennakoimaan asiakkaan tilanteen sekä neuvomaan ja ohjaamaan häntä tukiviidakossa.

JONOTUSAIKOJA ei lakisääteisesti tilastoida. Vielä kaksi vuotta sitten näin tehtiin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimeksiannosta.

Tilastointi liittyi sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmaan, ja sitä hoiti Stakes. Stakesin erikoissuunnittelija Kaarina Lamminpää kertoo tilastoinnin lopetuksen syyksi ministeriön velvoitteen määräaikaisuuden ja resurssien puutteen.

Jonotusaikojen tilastoiminen perustui kuntien omiin vapaaehtoisiin laskelmiin, jotka ne toimittivat Stakesiin.

Lamminpää toteaa, että jonotustilanteeltaan ruuhkaisimmat kunnat eivät aina vastanneet kyselyyn. Vuonna 2003 kyselyyn vastanneiden asiakasmääriltään suurimpien kaupunkien jonotusaika oli keskimäärin 8,4 vuorokautta. Synkin tilanne, 19 vuorokautta, oli Vaasassa, ja valoisin Rovaniemellä, yksi vuorokausi. Suurten ruuhkakuntien lukuja puuttui, esimerkkinä Turun luvut.

STM:N NEUVOTTELEVA virkamies Aune Turpeinen kertoo, että Stakesia ei varsinaisesti ole kehotettu luopumaan tilastoinnista.

Lamminpää puolestaan toteaa, etteivät heille varatut resurssit nykyisellään riitä tilastoimiseen. STM ja Stakes tekevät vuosittain tulosopimuksen, jossa määritellään ministeriön ja sen alaisen Stakesin tavoitteet ja tehtävät. Vuoden 2003 jälkeen toimeentulotukijonojen tilastoiminen ei siis ole kuulunut keskeisinä pidettyihin tehtäviin.

Sekä Lamminpää että Turpeinen toteavat, että asian toteuttamiseksi tarvittaisiin laki. Näin kunnat voitaisiin velvoittaa seuraamaan jonoja.

Toimeentulotukijonojen selvittäminen on katsantokannasta riippuen tahto- tai resurssikysymys.

Toimeentulotukilain mukaan hakemukset on käsiteltävä viipymättä. Jonotusaikoja onkin kritisoinut myös eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio. Tammikuussa hän antoi Espoon sosiaalija terveyskeskuksille huomautuksen toimeentulohakemusten liian pitkistä, jopa 4–7 viikon, käsittelyajoista. Paunio on tähdentänyt, että perustuslain mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä.

HELSINGIN sosiaaliasiamiehellä Lilli Autilla on kasapäin soitto- ja selvityspyyntöjä, joita loukkuun joutuneet toimeentulotukiasiakkaat hänelle lähettävät. Kysymykset liittyvät tuen määrään, maksun viivästymiseen ja asiakkaiden oikeuksiin.

Autti lähetti maaliskuun alussa sosiaalilautakunnalle huolestuneen kannanoton asiakkaiden oikeusturvasta, jota liian pitkät käsittelyajat kaventavat. Helsingissä jonotustiedot kootaan sosiaaliasemilla viikoittain ja lähetetään asiamiehelle tiedoksi.

Sekä Vesterisen että Autin mielestä jonojen valtakunnallinen tilastoimattomuus on yksi oire vähimmäisturvan varassa elävien ihmisten oikeuksien polkemisesta.

Maisa Kuikka

  • 9.9.2009